หน้าหลัก แนะนำการใช้งานเว็บไซต์ แหล่งเรียนรู้เพิ่มเติม ผู้จัดทำ
การเขียนโปรแกรมภาษาซีชาร์ป
แนะนำการงานใช้บทเรียนออนไลน์

บทเรียนการเขียนโปรแกรมภาษาซีชาร์ป ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จัดทำขึ้นเพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม อำเภอประโคนชัย
จังหวัดบุีรัมย์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 บทเรียนมีทั้งหมด 7 บท
วิธีการเรียนศึกษาบทเรียนคอมพิวเตอร์บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตให้ปฏิบัติดังนี้ต่อไปนี้

 

  1. ศึกษามาตรฐานการเรียนรู้ตัวชี้วัด คำอธิบายรายวิชา ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
  2. ทำแบบทดสอบก่อนเรียน แล้วบันทึกคะแนนไว้
  3. ก่อนเริ่มเรียนในแต่ละบทเรียน ให้ทำแบบทดสอบก่อนเรียนของแต่ละบทเรียน แล้วบันทึกคะแนนไว้
  4. ศึกษาเนื้อหาในแต่ละบทเรียน หากไม่เข้าใจสามารถคลิกเลือกเรียนในหัวข้อนั้นใหม่ได้
  5. หลังจากศึกษาเนื้อหาเสร็จแล้วให้นักเรียนทำแบบฝึกหัดท้ายบท
  6. ทำแบบทดสอบหลังเรียนของแต่ละบทเรียน
  7. หลังจากศึกษาครบทั้ง 7 บทแล้ว ทำแบบทดสอบหลังเรียน แล้วบันทึกคะแนนไว้
   

จัดทำโดย นายครรชิต ศรีรัตนประพันธ์ ครูชำนาญการ โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32
เว็บไซต์นี้แสดงผลได้ดีในบราวเซอร์ Chrome และ Firefox