หน้าหลัก แนะนำการใช้งานเว็บไซต์ แหล่งเรียนรู้เพิ่มเติม ผู้จัดทำ
การเขียนโปรแกรมภาษาซีชาร์ป

สาระ มาตรฐาน/ตัวชี้วัด
สาระที่ 3 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
มาตรฐาน ง 3.1 เข้าใจ เห็นคุณค่า และใช้กระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูล การเรียนรู้ การสื่อสาร การแก้ปัญหา การทำงาน และอาชีพอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และมีคุณธรรม

คำอธิบายรายวิชา
ศึกษาหลักการและขั้นตอนการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เครื่องมือการออกแบบ โปรแกรมความเป็นมาของภาษาคอมพิวเตอร์ โครงสร้างภาษาคอมพิวเตอร์ ลักษณะเด่นและด้อยของภาษาคอมพิวเตอร์ ประเภทข้อมูล องค์ประกอบของคำสั่ง การคำนวณ การเปรียบเทียบ ขั้นตอนในการทำงานของโอเปอเรชันคำนวณ คำสั่งต่างๆ ในภาษาคอมพิวเตอร์ ฟังก์ชันเบื้องต้นในภาษาใดภาษาหนึ่งกับเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์
ปฏิบัติการวิเคราะห์ปัญหา ออกแบบโปรแกรม และเขียนโปรแกรมด้วยคำสั่งภาษาคอมพิวเตอร์ เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจ และทักษะในการคิดวิเคราะห์โจทย์ปัญหา สามารถออกแบบโปรแกรมและเขียนโปรแกรมใช้งาน รวมทั้งสามารถนำไปประยุกต์ใช้งานได้

ผลการเรียนรู้
1. นักเรียนสามารถเขียนชุดคำสั่งแสดงผลข้อมูลเบื้องต้นได้
2. นักเรียนสามารถเขียนชุดคำสั่งแสดงผลลัพธ์ของโอเปอร์เรเตอร์ต่างๆได้
3. นักเรียนสามารถเขียนชุดคำสั่งรับข้อมูลและแสดงผลข้อมูลร่วมกับตัวแปรได้
4. นักเรียนสามารถเขียนชุดคำสั่ง IF ตามเงื่อนไขที่กำหนดได้
5. นักเรียนสามารถเขียนชุดคำสั่ง SWITCH CASE ตามเงื่อนไขที่กำหนดได้
6. นักเรียนสามารถเขียนชุดคำสั่ง FOR ตามเงื่อนไขที่กำหนดได้
7. นักเรียนสามารถเขียนชุดคำสั่ง WHILE ตามเงื่อนไขที่กำหนดได้จัดทำโดย นายครรชิต ศรีรัตนประพันธ์ ครูชำนาญการ โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32
เว็บไซต์นี้แสดงผลได้ดีในบราวเซอร์ Chrome และ Firefox